plan.sskru.ac.th
หน้าหลัก
sskru webmail จดหมาย
sskru
download
ดาวน์โหลด
ข้อมูล
plan webboard
กระดาน
ถาม-ตอบ
view sitemap
contact us ติดต่องานแผน
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  
สารสนเทศด้านงานวิจัย
   
  งานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณพ.ศ.2550

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาความยากจน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
/ นายชูวิทย์ นาเพีย

หนังบักดื้อ : ศิลปะการแสดงหุ่นเชิดภาคอีสาน กรณีศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
/ นายเชิดศักดิ์ ฉายถวิล

กลยุทธ์การตลาดในการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดศรีสะเกษ
/ นางสาวทวี คำนึง

การศึกษาพฤติกรรมที่นำไปสู่การทะเลาะวิวาทของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
/ นางสาวธัญวรัตน์ แจ่มใส

การพัฒนาเว็บสารสนเทศ งานแผนและงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
/ นางสาวนภวรรณ กองศรีมา

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย ( MMCAI) วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1 เรื่อง UML MODELLING สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2543
/ นางสาวนิตยา มณีนิล

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาการสั่งสอนลูกหลานของ 4 เผ่าไทยศรีสะเกษกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
/ นายประจวบ จันทร์หมื่น

วัฒนธรรมเยอ : อดีต ปัจจุบันและอนาคต
/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ ศิลาบุตร

รูปแบบการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
/ นางสาวปิยฉัตร ทองแพง

การศึกษารูปแบบการฝึกอบรมและการวิจัยในชั้นเรียนที่เหมาะสม จังหวัดศรีสะเกษ
/ นางสาวมนัญญา นาคสิงห์ทอง

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
/ นางสาวมันทนา เพ็งแจ่ม

ระบบข้อมูลทางบัญชีเพื่อการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในเขตสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
/ นางสาวรัชนีกร รัตนวิวัฒนกุล

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น เรื่องการสืบค้นสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
/ นางลำพึง บัวจันอัฐ

แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรเบ็ดเสร็จ : บริเวณหมู่บ้านรอบศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
/ นายวระเดช ภาวัตเวคิน

การรับนวัตกรรมการผลิตและการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตแบบเกษตรพืชไร่ สู่วิถีการเกษตรพืชสวนมุ่งตลาดโลก : บ้านภูเงิน จ.ศรีสะเกษ
/ นางสาววิชชุดา วงศ์พานิชย์

แนวโน้มการจัดรูปแบบการศึกษาของเด็กพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ
/ นายวีระยุทธ ทนทาน

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
/ นางสาวสุพัตรา วะยะลุน

โครงการศึกษาสำรวจพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
/ นางสุภัทตรา อ่อนศรี

กระบวนการจัดการระบบการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
/ นางสาวสุภาพร วรคำ

การจัดการความรู้กองบริการการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
/ นายสุริยะ สมพร

การศึกษาความคิดเห็นเพื่อพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนในการจัดการศึกษา สาขาครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
/ นางสุวิมล นาเพีย

เขยฝรั่งกับการต่อรองทางการเมืองข้ามวัฒนธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์ วงศ์คำจันทร์

   
   
  งานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณพ.ศ.2551
 
 
 
 
โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
โครงสร้างงานนโยบายและแผน
สารสนเทศด้านงบประมาณ
สารสนเทศด้านอาคารสถานที่
สารสนเทศด้านบุคลากร
สารสนเทศด้านนักศึกษา
สารสนเทศด้านหลักสูตร
สารสนเทศด้านงานวิจัย
รายงานประจำปี
การจัดการความรู้
ข่าวและกิจกรรม
ลิงค์หน่วยงานภายใน
ดาวน์โหลดข้อมูล
สาระเก็บมาฝาก
-----*-----*----*----*----*----*----*-----
 
-----*-----*----*----*----*----*----*-----
ลิงค์หน่วยงานภายนอก
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
e-budgeting
uninet
สำนักงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กระทรวงการคลัง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เลขที่ 319 ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 - - - โทรศัพท์ 045-643-600-7 ต่อ 120 โทรสาร 045-643-607
E-mail : plan@sskru.ac.th , noppawan@sskru.ac.th